Erik Kristofer Lucero

Ki-ky's First Halloween

Ki-ky's First Halloween

Ki-Ky the Cat and Izzy prepare for Ki-ky's first halloween by carving a Jack-o-Lantern.